Cel Konferencji 

Konferencja ma na celu podjęcie i zainspirowanie możliwie szerokiej i pogłębionej dyskusji nad wpływem zjawisk kryzysowych na kierunki i politykę oraz praktykę zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia ostatnich lat, związane z pandemią COVID-19, nowymi poważnymi konfliktami zbrojnymi oraz nasileniem kryzysu klimatycznego wskazują, jak istotnym zagadnieniem naukowym i politycznym jest wpływ  zjawisk kryzysowych na perspektywy rozwoju zrównoważonego. Skuteczne przeorientowanie gospodarki Unii Europejskiej i świata w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga, aby gospodarki i społeczeństwa były bardziej odporne na zjawiska kryzysowe, oraz aby reakcje na obecne i przyszłe kryzysy były w większym stopniu bardziej zrównoważone