O konferencji

Konferencja będzie poświęcona dyskusji nad implikacjami Europejskiego Zielonego Ładu dla badań ekonomicznych, praktyki gospodarczej oraz dydaktyki. Jest to szczególnie istotne zagadnienie badawcze: Europejski Zielony Ład stanowi bowiem ambitną i jednocześnie bardzo radykalną próbę przeorganizowania gospodarki Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju rozumianego jako długookresowe (międzypokoleniowe) procesy rozwojowe uwzględniające współczesne wyzwania klimatyczne, zasadę neutralności energetycznej, a poprzez realizację celu ochrony różnorodności biologicznej także po części zasadę sprawiedliwości wobec istot pozaludzkich. Rodzi to z jednej strony wyzwania dla polityki rozwojowej, z drugiej strony pytania o pogodzenie celów środowiskowych choćby z koniecznością zapewnienia spójności społecznej. 

W poszczególnych sesjach uczestnicy konferencji będą poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:  

  1. Co oznacza Europejski Zielony Ład dla teorii ekonomii: na ile współczesna ekonomia jest przygotowana do podejmowania wyzwań związanych z tą koncepcją, które teorie ekonomiczne są kompatybilne z tą ideą, na ile Ład wymaga reformy, a na ile głębokich zmian w teorii ekonomii, jak się ma ta koncepcja do dyskusji i sporów między ekonomią głównego nurtu a ekonomią heterodoksyjną? 
  1. Co oznacza Europejski Zielony Ład dla praktyki gospodarczej: kwestii neutralności energetycznej Unii Europejskiej, problem uwzględnienia koncepcji w statystykach publicznych, zrównoważony rozwój i Europejski Zielony Ład na poziomie regionalnym i lokalnym, zbieżności i rozbieżności między koncepcją a wyzwaniami polityki społecznej? 
  1. Co oznacza Europejski Zielony Ład dla dydaktyki ekonomii: jakie wyzwania stawia wobec procesów edukacji ekonomicznej, jakich zmian w programach i strukturze przedmiotowej studiów ekonomicznych wymaga, na ile współczesna dydaktyka stanowi czynnik, a na ile barierę wdrażania Ładu? 

Konferencja będzie też sposobem upamiętnienia dorobku naukowego i organizacyjnego Profesora Bazylego Poskrobki, który był inicjatorem i organizatorem cyklu ośmiu konferencji naukowych „Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju” w latach 1996-2016.